https://www.carrent.co.il/terms.aspx
הזמנות אחרונות באתר

תקנון – תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר CarRent.co.il. כל שימוש מכל סוג שהוא באתר זה ובתכניו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה. עם הכניסה לאתר, ובטרם שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את האמור מסמך זה.

1  מבוא

1.1 הגדרות - במסמך זה אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, למונחים הבאים תהיה משמעות כדלקמן:

• החברה - חברת די.אנ.איי טכנולוגיות תיירות בע"מ, שכתובתה רח' תושיה 6, בית עינב, תל אביב,

 ,+(972)-77-8009010 טל:

• האתר - אתר אינטרנט שכתובתו www.carrent.co.il שנמצא בבעלות החברה;

• המשתמש – כל גולש וכן כל מי עושה שימוש מכל סוג שהוא בשירותי החברה שמוצעים באתר, או באתר, או במידע המצוי באתר ו/או שהושג באמצעות האתר;

• שימוש – גלישה וכן כל שימוש מכל סוג שהוא בשירותי החברה שמוצעים באתר, או באתר, או במידע המצוי באתר ו/או שהושג באמצעות האתר;

• הספק – ספק, סוכן, וכן כל נותן שירותים אחר בתחום השכרת רכב, בין בארץ ובין בחו"ל.

1.2 במסמך זה לשון זכר כלשון הנקבה, ולשון יחיד כלשון רבים.
1.3 הכותרות הינן לנוחיות בלבד.

2  פעילות האתר

2.1 האתר משמש כמתווך וכמקשר בלבד בין המשתמש לבין הספקים השונים בתחום השכרת רכב בישראל ובחו"ל, והעסקה עצמה נקשרת בין המשתמש לבין הספק.
2.2 מובהר בזאת כי ביצוע השירותים המוצעים באתר זה הינו באחריות הספקים בלבד, וכי החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בשירותים הניתנים על-ידי הספקים. לפיכך, טרם ביצוע או אישור ההזמנה, על המשתמש לקרוא את התנאים של הספק הנבחר על-ידי המשתמש.
2.3 על אף האמור לעיל, החברה ממליצה כי כל המבקש לשכור רכב ישים לב לדברים הבאים:
2.3.1 כי ברשותו רישיון נהיגה בינלאומי לרישיון ישראלי תקפים
רישיון ישראלי זמני לא יתקבל על ידי חברות ההשכרה כרישיון תקף!!!;
2.3.2 כי ברשותו כרטיס אשראי בינלאומי אחד לפחות;
2.3.3 כי אצל רוב הספקים גיל מינימום לשכירת רכב עומד על 25 שנה, וגיל מקסימום על 69 שנים;
2.3.4 כי בדרך כלל הספק אינו מתחייב לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת;
2.3.5 כי יום שכירות הינו 24 שעות ממועד הלקיחה, וכי כל איחור עלול להיות מחויב ביום שכירות מלא לפי תעריף הספק.

3  שימוש באתר

3.1 כל ביצוע הזמנות אצל הספקים בתיווכו של האתר מותנה בהיותו המזמין מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף. על-אף האמור,מובהר בזאת כי באותם המקרים בהם נעשה שימוש באתר על-ידי המשתמש שבאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, החברה תראה בשימוש זה כנעשה לאחר ובאישור האפוטרופוס.
3.2 ביצוע ההזמנה דרך האתר אינו מהווה אישור סופי מהחברה ו/או מהספק אלא בקשה של המשתמש אשר מופנית אל הספק באמצעות האתר. הזמנת המשתמש תאושר באופן סופי רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס אשראי של המשתמש ואישור הספק.
3.3 החברה מאפשרת שימוש באתר לכל אדם, בכפוף ממגבלות כל דין והוראת מסמך זה, וכל המשתמש באתר מסכים ומצהיר שלא:
3.3.1 להעביר ו/או להפיץ ו/או לשדר באמצעות האתר מידע מזיק, גס, מאיים ואו כל מידע לא חוקי אחר;
3.3.2 לעשות שימוש באתר ללא רשות, או לעשות שימוש בנתונים לא אמיתיים או שקריים;
3.3.3 להעביר מידע או לעשות שימוש באתר באופן שיגרום או עלול לגרום פגיעה או הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות חוקית אחרת של צד שלישי כלשהו;
3.3.4 להעביר תוכנות, קבצים או חומר מכל סוג שהוא המכיל וירוסים, תולעים וכל חומר אחר העלולים לפגוע באתר, בתפקודו התקין או במשתמשים בו.
3.3.5 להפריע בצורה כלשהי לתפקודו התקין של האתר והשימוש בו על ידי המשתמשים;
3.3.6 להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית למערכת כלשהי של האתר או של החברה;
3.3.7 לבצע כל פעולה מכל סוג שהוא העומדת בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל.
3.4 במקרה של הפרת הוראות מסמך זה מצד המשתמש, החברה שומרת לעצמה זכות, על פי שיקול דעת הבלעדי, לבטל הזמנת המשתמש ללא הודעה מוקדמת ו/או לחסום גישה לאתר מפני המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה ובסעדים העומדים לרשותה על פי כל דין.

4  ביטול ושינוי הזמנה

4.1 כל ביטול או שינוי הזמנה ייעשה בהתאם לתנאי ביטול של הספק הרלבנטי.

5  ביטול ושינוי הזמנה

5.1 למעט הפרסומות והלינקים המוצגים באתר שזכות היצרים בהם שייכת לבעליהם, החברה הינה בעלת זכויות יוצרים בכל מידע, תוכנה, סוד מסחרי, קוד, בסיס נתונים, סימן מסחרי ועיצוב גרפי, בין אם נוצרו על-ידי החברה או מי מטעמה ובין אם הועברו אליה על ידי צד שלישי כלשהו.
5.2 אין לעשות שימוש כלשהו באתר ותכניו המפר או הפוגע בקניין רוחני של החברה ו/או של המפרסמים ו/או של בעלי לינקים באתר.

6  הגבלת אחריות

6.1 החברה עושה מאמץ רב כדי להבטיח שהאתר יפעל באופן תקין. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או כשלים בפעילות האתר.
6.2 כל התמונות באתר הינם להמחשה בלבד.
6.3 החברה אינה אחראית על נכונות ו/או מיומנות ו/או חוקיות התכנים של האתרים האחרים שמופיעים בקישורים (Links) הנמצאים באתר, ואין החברה מתחייבת כי הקישורים כאמור מובילים לאתרי אינטרנט פעילים.
6.4 המידע המופיע באתר מוצג ((AS IS כפי שהוא סופק או התקבל על ידי החברה מהספקים, ואין לראות בהצגת המידע משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת מצד החברה.
6.5 החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש באשר לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטי הספקים, מחירים ומצגים, וכן כל נתון אחר שמקורו במידע שאינו באחריותה או בשליטתה של החברה.
6.6 במידה והמשתמש סבור כי האתר או התוכן המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה.
6.7 החברה לא תהיה אחרית כלפי המשתמש או צד שלישי כלשהו בגין אינטגרציה מכל סוג שהוא בין המשתמש לבין הספק או בעל פרסומת או קישורים המופיעים באתר, גם באותם המקרים בהם המשתמש למד עליהם או פנה אליהם באמצעות או דרך האתר.
6.8 החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחרית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כלשהו עקב שימוש באתר שלא לפי הוראות התקנון-הוראת שימוש זה, או כתוצאה מכח עליון.

7  כללי

7.1 על הוראות מסמך זה, אכיפתו ופרשנותו יחולו הוראות הדין הישראלי.
7.2 לבתי המשפט במחוז תל-אביב תהיה סמכות מקומית ועניינית לדון בכל מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/או האתר.
7.3 החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את התקנון-תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפרסם הודעה אודות העדכון או השינוי. תוקף השינוי או העדכון יהיה מיידי, מרגע פרסומו באתר.

אתרים שותפים