https://www.carrent.co.il/PrivacySSL.aspx
הזמנות אחרונות באתר

אבטחת מידע ומדיניות הפרטיות

1  כללי

1.1 הגדרות - במסמך זה אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, למונחים הבאים תהיה משמעות כדלקמן:

• האתר - אתר אינטרנט שכתובתו www.carrent.co.il;

• החברה - חברת די.אנ.איי טכנולוגיות תיירות בע"מ, שכתובתה רח' תושיה 6, בית עינב, תל אביב,

;+(972)-3-6871685 פקס: ,+(972)-77-8009010 טל:

• המשתמש – כל גולש וכן כל מי עושה שימוש מכל סוג שהוא בשירותי החברה שמוצעים באתר, או באתר, או במידע המצוי באתר ו/או שהושג באמצעות האתר;

• הספק – ספק או נותן שירותים בתחום השכרת רכב, בין בארץ ובין בחו"ל.;

1.2 החברה מחויבת לשמירת פרטיות השתמש באתר, להלן יוסבר מה נעשה במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר או שנאסף על-ידי החברה בזמן השימוש או גלישה באתר.
1.3 1.3 במסמך זה לשון זכר כלשון הנקבה, ולשון יחיד כלשון רבים.

2  אבטחת מידע

2.1 מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים בפרוטוקול מוצפן בתקן SSL (Secured Socket Layer) המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.
2.2 החברה משתמשת בשירותי חברת Godaddy.com שהינה מן החברות המובילות בעולם בתחום של אבטחת מידע באינטרנט.

3  איסוף מידע

3.1 בעת השימוש או גלישה באתר, המשתמש עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותו באופן אישי כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. מידע זה נדרש בכדי לאפשר לחברה לבצע את הזמנת המשתמש. הואיל והחברה פועלת כמקשרת ומתווכחת בין המשתמש לבין הספקים, החברה עשויה להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש ב- SSL.
3.2 כחלק מתפעול שוטף של האתר, החברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי.
3.3 החברה עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

4  שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

4.1 החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין והוראות מסמך זה.
4.2 החברה מתחייבת לא להעביר מידע שנאסף ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט מקרים הבאים:

• מקרים בהם החברה תהיה חייבת למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית;

• מקרה של סכסוך משפטי או עסקי בין המשתמש לבין החברה;

• מקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון האתר או בניגוד להוראות כל דין;

• החברה תהיה רשאית להעביר לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

• כמו כן, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע, או חלוק ממנו, לספקים בכדי לבצע את הזמנת המשתמש;

4.3 החברה מתחייבת בזאת למחוק את המידע שנאסף ולא לעשות בו כל שימוש, אם תקבל לכך בקשה בכתב של המשתמש.

5  שינוי מדיניות הפרטיות

5.1 שימוש וגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
5.2 החברה שומרת לעצמה זכות לעדכן או לשנות את מדינות הפרטיות, והודעה על העדכון או השינוי על כך תפורסם בעמוד הבית של אתר. תוקף השינוי או העדכון יהיה מיידי, מרגע פרסומו.
אתרים שותפים