https://www.carrent.co.il/Pages.aspx?pageID=181
הזמנות אחרונות באתר

תוכנית החזר השתתפות עצמית

בעת איסוף הרכב, תדרש להשאיר פקדון בסך עלות כל השתתפות עצמית שעשוייה להגבות על ידי ספק הרכב במידה והרכב ניזוק במהלך תקופת ההשכרה. הסכום המקסימלי בעבור השתתפות עצמית יופיע בתנאי השירות לאורך תהליך הזמנת הרכב להשכרה.

קאר-רנט מציעה את תכנית החזר ההשתתפות העצמית, שבמידה ונרכש לפני איסוף הרכב, מציעה החזר כספי בעבור נזק שנגרם במהלך תקופת השכירות (להוציא דמי ניהול או דמי הסרת סנדל), בעבורו גבה ספק הרכב תשלום כתוצאה מתביעה כנגד ביטוח התאונות. ניתן לתבוע את החזר ההשתתפות העצמית דרך קאר-רנט בהתאם לתנאי השירות, ובתנאי שהעברת העתק של המסמכים הבאים לדואר אלקטרוני [email protected]

 • העתק של דו"ח התאונה מספק הרכב (מסמך זה חייב להיות ממולא וחתום על ידי הלקוח וחברת ההשכרה בטרם הסתיימה תקופת ההשכרה).
 • דו"ח תאונה מהמשטרה, במידה ומעורב צד שלישי בתאונה.
 • העתק של טופס בדיקת הרכב על ידי חברת ההשכרה, הן באיסוף הרכב והן בהחזרתו חתום על ידי חברת ההשכרה והלקוח.
 • הוכחת תשלום / גבייה מכרטיס האשראי שלך. (תצלום של פירוט האשראי אם שם הלקוח).
 • חוזה השכרה אשר מתקבל אצל חברת ההשכרה באת לקיחת/החזרת הרכב.


ביטוח השכרת רכב בחו"ל

בעבור תביעות בהן מעורב צד שלישי,קאר-רנט דורשת הצגת אישור בכתב מטעם ספק הרכב כי תביעתך הסתיימה ונמצא צד אשם האחראי לנזק.
עליך להציג מסמכים אלה למחלקת שירות הלקוחות שלנו תוך לא יותר מ-28 יום ממועד סיום ההשכרה (התביע לא תתופל לאחר 28 יום).
תוכנית החזר ההשתתפות העצמית של "קאר-רנט" לא תחזיר סכומים שנגבו אשר אינם מכוסים בביטוח התאונות של ספק הרכב (פרטי הפוליסה במלואם ייסופקו לך על ידי חברת השכרת הרכב באת לקיחתו).
תוכנית החזר השתתפות עצמית לא מכסה את הסעיפים הבאים:

 • נזק שנגרם לחלקים פנימיים של הרכב וחפצים אישיים.
 • נזק שנגרם לרכב בגלל היות הנהג תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים.
 • נזק שנגרם כאשר הנהג אינו אחד מהנהגים שנרשמו על הסכם השכירות.
 • דמי גרירת הרכב או כל נזק שנגרם לרכב השכור כתוצאה מגרירתו על ידי צד שלישי שאינו מאושר על ידי חברת ההשכרה.
 • נזק שנגרם כתוצאה מנסיעה על דרכים לא סלולות / דמי סינדול הרכב או כל נזק שנגרם לרכב כתוצאה מסינדולו.
 • נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה רשלנית או בחוסר תשומת לב, כולל נהיגה בדרכים לא סלולות ו/או דרכי עפר.
 • נזק שנגרם לתכולת הרכב או לנוסעיו.
 • דמי ניהול שנגבו בעבור טיפול בתיק התאונה.
 • מע"מ מקומיבנסיבות המצויינות מעלה, אחריותך לשלם את סכום ההשתתפות העצמית בביטוח לא תבוטל, וייתכן כי תהיה אחראי לשלם את מלא סכום הנזק עד גובה ההשתתפות העצמית ואפילו מעבר לה.


למידע נוסף לגבי מוצר זה, אנא אל תהסס ליצור קשר עם נציג שירות מטעמנו

[email protected]
+972 77-8009010

 • מדינת לקיחה:
 • תחנת איסוף:
   
 • בחר תאריך:
 • בחר שעה:
 • תחנת החזרה:
 • תאריך החזרה:
   
 • בחר שעה:
 • בחר מטבע:
 • גיל הנהג:

טלפון להזמנות 24 שעות: 077-8009010
אתרים שותפים